Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

gamila
6298 60aa 390
Reposted fromrol rol vianotperfectgirl notperfectgirl
gamila
Reposted frombluuu bluuu viamiktoria miktoria
1969 7363 390
Reposted fromtosiaa tosiaa vialifeless lifeless
gamila
2033 85a0 390
Reposted fromsail sail vialifeless lifeless
gamila
- Wiecie, próbuję zamieszać mu w głowie, ale nic mi z tego nie wchodzi.
- To może spróbuj mieszać w drugą stronę.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianotperfectgirl notperfectgirl
gamila
8188 f29b 390
5010 2ea2 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viayouuung youuung
gamila
5498 4de0 390
Reposted fromkotowate kotowate viajustinne justinne
8215 f22c 390
Reposted fromerial erial viairmelin irmelin
gamila
the royal judgment.
Reposted frompapaja papaja vianotperfectgirl notperfectgirl
gamila
1894 9c52 390
gamila
2019 c822 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viairmelin irmelin
gamila
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur
gamila
7925 7c2d 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacoldwater coldwater
gamila
Czasem człowiek zmienia zdanie, czasem zdanie zmienia człowieka.
— Wojciech Bartoszewski
Reposted fromtomowa tomowa viastarryeyed starryeyed
gamila
7185 fe59 390
gamila
5028 36a1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl